Pandemia nieco ograniczyła zakładanie działalności gospodarczych. W kwietniu 2020 roku zostało zarejestrowane ponad 13 tys. nowych firm. W pozostałych miesiącach średnia utrzymywała się analogicznie do roku 2019. Przedsiębiorca, w zależności od branży, musiał liczyć się z nie lada trudnościami w początkowej fazie zakładania biznesu. W dzisiejszym artykule dowiesz się, jak założyć działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza – definicja

Informację, czym jest działalność gospodarcza, znajdziemy w Ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, w której w art. 2 czytamy: Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Art. 4 ust.1, mówi o tym kim jest przedsiębiorca: Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Spora część przedsiębiorców w 2020 roku zdecydowała się na zawieszenie własnej działalności gospodarczej. Jeszcze w ostatnim miesiącu. Dane, które możemy otrzymać z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedstawiają, że w kwietniu 2020 roku zarejestrowano tylko nieco ponad 10 tys. firm. Z kolei na zamknięcie zdecydowało się ponad 6,6 tys. przedsiębiorstw. Warto jednak wspomnieć, że w okresie przed pandemią, czyli styczeń 2020, działalność rozpoczęło 33,7 tys. firm, natomiast już w grudniu tego samego roku tylko 25 tys. przedsiębiorstw.

działalność gospodarcza
fot.pexels.com

KOD PKD – co to jest?

Każde przedsiębiorstwo powinno posiadać określony kod PKD. W 2008 roku weszła w życie Polska Klasyfikacja Działalności, określająca podział działalności gospodarczych. Zgłaszając firmę do CEIDG, musimy odpowiednio podać kod, który zawiera dużą literą alfabetu oraz cztery cyfry. Podział działalności gospodarczej wygląda następująco:

 • SEKCJA A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo oraz rybactwo,
 • SEKCJA B – Górnictwo i wydobywanie,
 • SEKCJA C – Przetwórstwo Przemysłowe,
 • SEKCJA D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • SEKCJA E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami, odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
 • SEKCJA F – Budownictwo,
 • SEKCJA G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli,
 • SEKCJA H – Transport i gospodarka magazynowa,
 • SEKCJA I – Działalność związana z zakwaterowaniem usługami gastronomicznymi,
 • SEKCJA J – Informacja i komunikacja,
 • SEKCJA K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • SEKCJA L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • SEKCJA M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • SEKCJA N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • SEKCJA O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • SEKCJA R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • SEKCJA S – Pozostała działalność usługowa,
 • SEKCJA T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • SEKCJA U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Dokładny wykaz kodów PKD można znaleźć na portalu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – biznes.gov.pl

Rozpoczęcie działalności rozpoczyna się poprzez złożenie elektronicznego wniosku o wpis do CEIDG, który jest spisem przedsiębiorców. Po nim, przedsiębiorca otrzymuje numer NIP, nadany numer REGON oraz zostaje zgłoszony jako płatnik składek ZUS. Przedsiębiorca automatycznie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym oraz zdrowotnym. Na samym początku prowadzenia działalności przedsiębiorca może liczyć na różnego rodzaju zwolnienia podatkowe i dotacje z urzędu na działalność gospodarczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here