To jedne z najważniejszych podatków w Polsce. Są to istotne terminy szczególnie dla przedsiębiorców. Temat podatków w naszym kraju jest szeroko komentowany. Na tle krajów europejskich, Polska pod względem zmian podatkowych jest w czołówce. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy trzy najważniejsze daniny na rzecz państwa.

Podatek od osób fizycznych – PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych, w skrócie PIT, związany jest z grupą podatków bezpośrednich, a przedmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna, która uzyskuje przychody ze swojej działalności. Tymi przychodami są:

 • Wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 • Emerytury, renty, zasiłki,
 • Wykonywanie wolnego zawodu,
 • Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • Działalność artystyczna, literacka, naukowa, twórcza, oświatowa, publicystyczna.

PIT-em nazywamy także dokument, który jest deklaracją PIT, którą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani złożyć co roku do urzędu skarbowego. Zawiera on m.in. informacje na temat przychodów, kosztów, zaliczek, odliczeń, ulg, czy form opodatkowania.

W Polsce istnieją dochody, od których podatnicy nie muszą odprowadzić należnego podatku dochodowego. Zaliczyć do nich możemy, np. alimenty, przychody z pracy z zagranicy, transport do miejsca pracy, diety i wyjazdy w delegacje, zasiłki czy nagrody, prezenty i urlopy od pracodawców.

Polskie prawo podatkowe wyróżnia kilkanaście deklaracji PIT. Te, które najbardziej interesują przedsiębiorców, związane są z wybraną formą opodatkowania:

 • PIT 36 – na zasadach ogólnych,
 • PIT 36L – podatek liniowy,
 • PIT 28 – ryczałt,
 • PIT 16A – karta podatkowa.

Warto zaznaczyć, że istnieją różne stawki podatku PIT. Osoby prawne oraz osoby fizyczne, rozliczające się metodą liniową, muszą odprowadzić podatek, który wynosi 19%. Ci, którzy rozliczają swoje dochody na zasadach ogólnych, ich obowiązuje podatek 18 lub 32% w zależności, czy przekroczyły próg podatkowy.

Podatki w Polsce
fot.pexels.com

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

Zobowiązani są go płacić przedsiębiorcy, spółki oraz inne organizacje. Co jest przedmiotem opodatkowania oraz kto jest podatnikiem CIT reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z tego obowiązku jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki budżetowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej czy organizacje religijne. Według niej, podatnikami CIT są:

 • Osoby prawne,
 • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • Spółki kapitałowe w organizacji,
 • Spółki komandytowe i spółki komandytowo – akcyjne,
 • Spółki jawne,
 • Podatkowe grupy kapitałowe,
 • Spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Stawki podatkowe wynoszą 19% oraz 9%. Tą drugą mogą stosować mali podatnicy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie mógł przekroczyć równowartości 2 mln euro. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 roku, zastępując wcześniejszy preferencyjny CIT, który wynosił 15%. Zmiany są korzystne dla przedsiębiorców, gdyż również wysokość przychodu została podniesiona z 1,2 mln euro do wspomnianych 2 mln.

Podatek od tworów i usług – VAT

Ostatnim omówionym przez nas podatkiem jest VAT. Obowiązuje on w Polsce od 1993 roku. Dotyczy on zarówno sprzedawców, jak i nabywców. Jest doliczany do każdej transakcji kupna-sprzedaży. Podatnikami VAT są działalności gospodarcze oraz wszystkie rodzaje spółek. Aktualne stawki podatku VAT w Polsce wynoszą:

 • 23% – podstawowa stawka,
 • 8% – stawka obniżona dla usług budowlanych,
 • 5% – usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem,
 • 0% – eksport, usługi transportu międzynarodowego, dostawy komputerów do szkół, niektóre usługi szkoleniowe.

A jakie usługi są zwolnione całkowicie z podatku VAT? Należą do nich:

 • Usługi Poczty Polskiej,
 • Ochrona zdrowia,
 • Pomoc społeczna,
 • Usługi związane ze sportem,
 • Meldunek w internatach,
 • Usługi kulturalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here